ในปี พ.ศ.2494 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2 จากภาวการณ์เมืองภายนอกประเทศ โดยเฉพาะการแพร่ขยายอิทธิพล ของประเทศคอมมิวนิสต์และบริวาร มีลักษณะของการใช้สงครามบ่อนทำลายของฝ่ายคอมมิวนิสต์ รัฐบาลและกรมตำรวจ จึงได้พิจารณาว่า จะต้องจัดหน่วยงานที่มีลักษณะ ที่เป็นกำลังกึ่งทหาร ตำรวจ และพลเรือน สามารถทำการรบ ปราบปรามอาชญากรรม และบริการประชาชนได้ จึงได้พิจารณาจัดตั้งตำรวจรักษาดินแดนขึ้น โดยมอบหมายให้ กองบัญชาการจเรตำรวจ ทำการจัดตั้ง หมวดรักษาดินแดน (รด.) จำนวน 22 หมวด เพื่อเฝ้าจุดต่าง ๆ ตามชายแดนของประเทศ มิให้มีการแทรกซึมบ่อนทำลายได้

กระทรวงมหาดไทย โดยมติคณะได้ประกาศจัดตั้ง "กองบัญชาการตำรวจรักษาชายแดนอีสาน (บช.รช.)" ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 436/2496 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2496 ตำรวจชายแดนถือเอาวันที่ 6 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันตำรวจชายแดน โดยมี พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตำรวจ เป็ู้นผู้บัญชาการ ดำเนินการป้องกันชายแดนอีสาน

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นฝ่ายปฏิบัติการของ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยรับผิดชอบตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 130 ลงวันที่ 22 เมษายน 2515 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 89 ตอนที่ 66 ลงวันที่ 25 เมษายน 2515 ปกครองบังคับบัญชา 2 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 3 จ.อุบลราชธานี

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 4 จ.อุดรธานี

กองบังคับการตำรวจตระเวนชา่ยแดนภาค 2 เปิดทำการเมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2515 ที่ค่ายเสนีย์รณยุทธ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี พ.ต.อ.มโน สมตะพินทุ (ยศขณะนั้น) เป็น ผู้บังคับการ และ พ.ต.อ.สมควร หริกุล (ยศขณะนั้น) เป็นผู้บังคับการ รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 16 จังหวัด (ปัจจุบัน 19 จังหวัด)

ต่อมาในปี พ.ศ.2517 กรมตำรวจได้อนุมัติงบประมาณ ให้ทำการก่อสร้างที่ทำการถวารขึ้นที่ ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น แต่ 9 เมษายน พ.ศ.2519 ต่อมาได้มีคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 45 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2519 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 130 ลงวันที่ 22 เมษายน 2515 แบ่งส่วนราชการใหม่ กำหนดให้มี กองกำกับการอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ขึ้นอีก 1 กองกำกับการ เป็นฝ่ายอำนวยการให้กับ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชา่ยแดนภาค 2
เลขที่ 202 หมู่ที่ 13 ตำบลใเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร.0-4324-6673 ต่อ 230